ACTIVITEITENVERSLAG 2017

In het kader van de rationalisering van de economische tools heeft de Brusselse Regering op 1 januari 2018 het licht op groen gezet voor de integratie van Atrium, impulse.brussels en Brussels Invest & Export.

Voor de tenuitvoerlegging van dat ambitieuze plan, dat drie complementaire structuren met een bewezen efficiënte werking diende te consolideren, hebben we ons in 2017 laten leiden door de gedachte "één voor allen, allen voor één".

Het ontwerp, de vormgeving en de aanwending van het gemeenschappelijke project werden toevertrouwd aan de operationele teams, die daarin bijgestaan werden door de kabinetten van de Minister van Economie en de Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De strategische, juridische, financiële en menselijke funderingen van hub.brussels werden dan weer vastgesteld tijdens werkgroepen, die samengesteld waren uit de "levende krachten" van de drie instellingen, zowel directieleden als veldwerkers. Allemaal samen hebben we onze nieuwe constructie opgebouwd, steen per steen, met de idee meer toegevoegde waarde en leesbaarheid aan de gebruiker te bieden, door voordeel te halen uit de troeven van de startstructuren.

Dat 2017 een heel bijzonder jaar, hoeft dus nog nauwelijks gezegd. De ambitieuze visie die ons dreef, werd ook gekenmerkt door twijfels en invraagstellingen met betrekking tot het te verrichten werk en de te nemen obstakels. Er dienden prioriteiten en keuzes te worden vastgesteld om de bouwwerken vlot te laten verlopen.

Een woordje om af te ronden: DANK aan al onze talentvolle en moedige teams, die zich onvermoeibaar hebben ingezet om de basismissies van ons agentschap te volbrengen, en tegelijkertijd de integratiewerkzaamheden uit te voeren.    DANK ook omdat ze ons gevolgd hebben, ons hun vertrouwen hebben geschonken, in dat project geloofd hebben, en tegelijkertijd belangrijke tips en begeleiding zijn blijven verstrekken aan de Brusselse ondernemers.

Dit zijn geen dankwoorden van een algemeen directeur, maar van de vier departementsdirectrices, die tijdens dit overgangsjaar hun competenties hebben verenigd om samen, met de hulp en permanente ondersteuning van onze Voorzitter Johan Basiliades, een collegiale leiding van impulse.brussels te verzekeren.   Maar geen schip zonder kapitein, en dat is veilig en wel de haven binnengevaren op 31 december 2017.

Bye bye impulse.brussels, hallo en leve het nieuwe Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven. We geven elkaar afspraak over een jaar om u de eerste resultaten van hub.brussels voor te stellen.

Françoise Lambotte, Catherine Jansen, Tania Van Loon en Annelore Isaac
Directrices impulse.brussels

Voorwoord

Woord
van de directie

Het Brussels Agentschap voor het Ondernemerschap - vanaf 2013 impulse.brussels genoemd - werd in 2003 door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het leven geroepen, en is al snel uitgegroeid tot een geprivilegieerde gesprekspartner voor elke startende of gevestigde ondernemer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De organieke opdrachten van impulse.brussels zijn geconcentreerd rond de drie volgende assen :

Informatie

Optreden als interface voor al diegenen die ondernemen in het Brusselse Gewest, zodat ze onmiddellijk en gemakkelijk de concrete informatie vinden die ze nodig hebben, en zodat ze onmiddellijk en gemakkelijk de personen vinden die hen in de openbare of private organisaties zullen helpen om hun projecten op een duurzame wijze te consolideren.

Ecologisch groeisysteem

Aan de innovatieve Brusselse ondernemingen een ecologisch groeisysteem aanbieden, waarbinnen ze competenties verwerven en delen, partners ontmoeten, en een beroep kunnen doen op een intensieve coaching tijdens hun volledige groeicyclus.

Begeleiding

Aan de ondernemers een een gerichte begeleiding aanbieden, voor een beperkt maar voortdurend geherevalueerd aantal thema's, indien die begeleiding niet toegankelijk is op de markt.

impulse.brussels voert zijn opdrachten uit op basis van de prioriteiten en oriëntaties die gedefinieerd worden in een beheercontract , dat met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afgesloten wordt. Dat contract bepaalt de doelstellingen voor een meerjarenperiode, alsook de middelen die moeten aangewend worden om die te verwezenlijken.

Voorwoord

Opdrachten

Highlights

Tijdlijn

 1. Januari

  Cluster Ecobuild: eerste cluster van ondernemingen in duurzaam bouwen in Brussel.


  Cluster Lifetech: "Health 2.0 Brussels goes mHealth", eerste editie gewijd aan de e-gezondheid en aan de mobiele gezondheidsapps in samenwerking met WeLL, Voka Health Community, MIC Vlaanderen, MIC Brussels en het Caring Entrepreneurship Fund.

 2. Februari

  Cluster Greentech: Greenlab 2017, startschot van de 6e editie van het Greenlab met een kandidatuuroproep naar alle uiteinden van de hoofdstad.


  Cluster Software & Enterprise Europe Brussels: sterke Brusselse vertegenwoordiging op het Mobile World Congress in Barcelona.


  Nieuwe Erasmus missie voor Jonge Ondernemers: 8 Brusselse ondernemers ingeschreven in de Europese mentoring.

 3. Maart

  NCP Brussels en Enterprise Europe Brussels stellen hun diensten voor aan de ULB: focus op de partnerschappen tussen ondernemingen-academische instellingen.

 4. April

  Week van de e-gezondheid in Brussel.


  Eerste NCP Brussels workshop van het jaar: aan de KMO's tools ter beschikking stellen voor het opstellen van Europese voorstellen voor onderzoek & innovatie projecten


  Enterprise Europe Brussels: B2B Drone Days Matchmaking event.

 5. Mei

  Cluster Greentech: lancering van de barometer van de circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het GPCE.

 6. Juni

  Digital festival 2017 Bruxelles: viering van de gedigitaliseerde innovatie opgeluisterd door conferenties, workshops, debatten en demonstraties.


  Software summerfest.

 7. Juli

  Lancering van de projectoproep voor het NextTech plan.

 8. Augustus

  De Cluster Screen lanceert samen met zijn partners een eerste opleiding in VFX (NUKE) om te beantwoorden aan de rekruteringsbehoeften van de audiovisuele sector.

 9. September

  Cluster Ecobuild: de cluster viert zijn 10e verjaardag.


  Cluster Hospitality: officiële lancering van de nieuwe cluster gewijd aan toerisme, cultuur en events.

 10. Oktober

  Lifetech: Ondertekening van de “Digital Health Society Declaration” tijdens de deelname van de cluster Lifetech 2017: “health in the digital society, digital society for health".

 11. November

  Innovation Plane to Berlin.


  Jaarlijkse conferentie van het netwerk Enterprise Europe Network in Tallinn.


 12. December

  Cluster Lifetech: behealth hackathon, eerste hackathon gewijd aan de continuïteit van de zorgverstrekking.


  Focus op transversaliteit: eerste inter-cluster event voor B2B ontmoetingen.


Highlights

Activiteiten

Innovatieve Sectoren

2017 was een keerpunt in de activiteiten van greentech.brussels, dat zijn aandacht steeds gericht heeft op de sectoren van het milieu en de energie.

De doelgroep van de begeleiding heeft zich volledig toegelegd op bedrijven die actief zijn in de circulaire economie, via de greenlab accelerator, de facilitering van gemeenschappelijke projecten met meerdere actoren, met name in de textiel, de voorbereiding van een cluster circulaire economie, de volledige rebranding van de website voor dat doelpubliek, ...

Dankzij de sponsoring, de betrokkenheid van 36 leden en partners, vele maanden van onaflatende voorbereiding, heeft ecobuild.brussels zijn 10-jarig bestaan gevierd tijdens een grandioos feest in aanwezigheid van mevrouw de Minister Fremault en de heer Minister Gosuin, met uitreiking van prijzen, een Casino, Foodtrucks en een klein orkest, en dat allemaal in een atypisch kader, namelijk een echte bouwwerf, die van Tivoli Green City.

De sector van het toerisme, de cultuur en de events is in volle ontwikkeling in Brussel. Met de creatie van de cluster hospitality.brussels biedt het Brussels Gewest een begeleidingsstructuur die innovatieve projecten in het leven roept en ondersteunt, en aan de Brusselse ondernemers de kans biedt om de nodige ondersteuning te vinden om hun project vooruit te helpen en zich in het Brusselse ecosysteem te integreren.  

Door een hele resem van activiteiten aan te bieden, wil hospitality.brussels bovendien de synergieën tussen de verschillende actoren bevorderen, en tegelijkertijd de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve activiteiten stimuleren.

De beHealth Hackathon, die georganiseerd wordt door de cluster lifetech.brussels, de Liberale Mutualiteiten, Partena Ziekenfonds en Partenamut, was een gelegenheid om digitale oplossingen te ontwikkelen voor 9 maatschappijproblemen die verband houden met onze gezondheid. Gedurende een weekend werden een honderdtal personen, zowel uit de medische wereld als uit de informatietechnologieën, samengebracht.  De oplossingen die daar in 42 uur werden voorgesteld, zullen ongetwijfeld bijdragen aan een beter gezondheidsparcours voor bepaalde patiënten, jonge moeders, ouderen, chronisch zieken, en morgen hun leven veranderen.

Sinds het 2e semester is de poort van de Europese Diensten voor de innovatie en de internationalisering ten behoeve van de Brusselse actoren, zowel in kwantiteit als in bestemmingstype, veel wijder geworden. Voortaan wordt een begeleiding op maat met aangepaste coaching en mentoring aangeboden voor de scale-ups, de actoren van de collaboratieve economie en de ondernemende vrouwen die een voorstel wensen in te dienen voor de ontwikkeling van hun innovatie volgens het financieringsschema European Research & Innovation "SME Instrument".

De voorbije jaren zien we een sterke groei van de Brusselse audiovisuele sector, in die mate zelfs dat de vraag het aanbod overschrijdt in een groot aantal domeinen, zoals die van de speciale effecten (VFX) bijvoorbeeld. Om te beantwoorden aan de stijgende rekruteringsbehoeften stuurt de cluster screen.brussel bijgevolg, in partnerschap met Bruxelles Formation,  Mission Locale d’Ixelles en Mediarte, een opleidingsproject rond de NUKE software, die onmisbaar is voor de 2D/3D speciale effecten. Die opleiding voor 12 studenten - gefinancierd door een PPP - is half augustus 2017 van start gegaan voor een periode van 6 maanden, met een voltijds lessenpakket dat gevolgd wordt door een stage in een bedrijf en IBO.

De bedrijven die zich voor dat proces hebben ingeschreven, zijn Benuts, Digital Golem, Filmmore Brussels, Mikros, Nozon, nWave, Pix Mix, The Fridge, Umedia en Walking the dog.

Het "farming" programma, dat een gespecialiseerde begeleiding biedt aan Brusselse ICT-geeks, wordt voortgezet: afronding van de missies die in 2016 werden opgestart (Carasap, Sagacify, Smartflats, Wooclap) en start van de farming van Sailsense (die in 2018 wordt voortgezet).

Dit programma vervolledigt de begeleidingsdiensten van meer dan 100 ondernemers in de digitale sector (overheidssteun, zakenplan, zoeken naar partners, technologische/concurrentiële positionering, financiering, etc.)

Epitech, de Franse informaticaschool die opleidingen aanbiedt van niveau Master 2, heeft in september 2017 een campus geopend in Brussel. Deze school telt 13 campussen in Frankrijk, één in Barcelona, één in Berlijn en voortaan ook één in Brussel. EEN en de cluster Software hebben deze inplanting in juni 2017 vergemakkelijkt door de verantwoordelijke van deze campus in contact te brengen met een reeks Brusselse partners (lokale ondernemers, KMO's, incubatoren, gespecialiseerde partijen...). Mening van Epitech: "dankzij de begeleiding van impulse.brussels hebben we 3 maanden werk gewonnen", aldus de verantwoordelijke van de ontwikkeling in België. Dit schooljaar heeft de campus enkel leerlingen van de Epitech scholen in Frankrijk verwelkomd, maar de eerste promotie van Brusselse studenten zal in september 2018 gelanceerd worden.

Om de opkomst van de digitale economie een boost te geven, heeft het Brussels Gewest in januari 2017 het NextTech plan gelanceerd, dat 20 concrete acties bevat om een gunstige omgeving te creëren voor de oprichting en de versnelde groei van de bedrijven die actief zijn op de markt van de informatietechnologieën en de communicatie in het Brussels Gewest.. Dat plan legt de nadruk op drie high potential technologieën: virtuele realiteit, the Internet of Things en Big Data.

Daarvoor mikt het Brussels Gewest ook op veelbelovende projecten. Zo werd bijvoorbeeld een eerste projectoproep gelanceerd om de uitvoering van zes maatregelen van dat plan te ondersteunen. In totaal werden 9 projecten (voor een bedrag van € 401.141) geselecteerd door een jury van experts. Wordt vervolgd in 2018!

Expertises & Coördinatie

Dit jaar werden 570 stedenbouwkundige en milieudossiers begeleid, meer bepaald 340 vergunningsaanvragen en 230 specifieke vragen over, bijvoorbeeld, het beheer van vervuilde bodems of afval.

Nieuwigheid voor de Brusselse ondernemingen: drie didactische video's om de voorbereiding van de stedenbouwkundige vergunning zonder architect te vergemakkelijken.  De video's werden op grote schaal via e-mail en verschillende websites van de overheid onder onze klanten verspreid.

In 2017 heeft de cel van de REC 37 nieuwe prioritaire dossiers gecoördineerd, en op termijn kan dat goed zijn voor meer dan 4.000 banen. De 3 adviseurs van de cel hebben gemiddeld elk 31 dossiers per maand beheerd.

De cel van de REC verzekert tevens het secretariaat van de Raad voor Economische Coördinatie (REC) die in 2017 4 maal is samengekomen onder het voorzitterschap van de Gewestelijke Minister voor de Economie. Dat is een uniek nationaal platform voor informatie-uitwisseling dat de leiders van de regionale overheidsinstellingen samenbrengt die rechtstreeks in contact staan met de ondernemingen (Actiris, perspective.brussels, Atrium, BI&E, BIM, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Bruxelles Formation en Bruxelles Mobiliteit).

De REC bespreekt en beslist bovendien over concrete oplossingen die beantwoorden aan de problemen die de ondernemingen ondervinden om zich in Brussel te vestigen, om er te blijven en om zich daar te ontwikkelen. Tijdens de plenaire vergaderingen in 2017 werden niet minder dan 16 concrete bedrijfsdossiers behandeld.

impulse.brussels heeft, net als ieder jaar, aan de leden van de REC de lijst voorgelegd van de problemen die de ondernemingen in 2017 regelmatig ervaren wanneer ze in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn of zich daar willen vestigen. Dat is de zogenoemde Behoeftenlijst. Die lijst werd samengesteld op basis van de getuigenissen die in de loop van 2017 verzameld werden bij de ondernemers die een ontmoeting hebben gehad met de adviseurs van impulse.brussels en met Dienst 1819.  De lijst telt thans 61 behoeften die verdeeld zijn over 6 thema's (ruimtelijke ontwikkeling & stedenbouw, leefmilieu en mobiliteit, ondersteuning van het onderzoek, van de ontwikkeling en de innovatie, andere steunverlening, financiering, fiscaliteit en sociaal recht). Die lijst wordt jaarlijks aan de Regering overgemaakt.

In cijfers (2005-2017)
Er werden 337 dossiers behandeld, waarvan er vandaag 233 zijn afgesloten
71% van de ondernemingen die ondersteund worden door de REC hebben gekozen om in Brussel te blijven
73% van de ondernemingen die opgevolgd worden door de REC hebben gekozen om zich in Brussel te vestigen
Sinds 2005 werden 26.000 banen gecreëerd of behouden dankzij de actie van de REC
De door de REC ondersteunde ondernemingen behoren hoofdzakelijk tot de 4 grote sectoren :
 • de industrie (15%)
 • de handel (15%)
 • de agrovoeding (13%)
 • de diensten (13%)
De meest ontmoete problemen :
 • het zoeken naar een locatie (29%)
 • vragen in verband met stedenbouw (21%)
 • vragen in verband met het milieu (20%)
 • financiële ondersteuning (14%)

De core business van de 4 permanente adviseurs is gericht op de begeleiding van projecten van regionaal belang (starters en non starters). De Cel Business biedt daarenboven verschillende tools aan, zoals templates van business plannen en financiële plannen (ook toegankelijk via het monbusinesplan.be platform) evenals lijsten van referentieondernemingen in verschillende juridische en financiële domeinen.

Naast begeleiding neemt de Cel Business ook deel aan de acties van talloze openbare en private partners, als spreker of jurylid, bijvoorbeeld voor :

 • De versnellingsprogramma's Greenlab, e-Health & Medtech, Boostcamp van MIC, Seeds@Coopcity, Be Starter, Creatis
 • Het programma Création Croissance van Solvay Entrepreneurs
 • Het selectiecomité van het netwerk Be Angels
 • De jury van het Congress Support Programme van visit.brussels
 • De "Open Soon" jury van atrium.brussels
 • De Workshops "Start Essentials" en infosessies van 1819
 • Verschillende workshops die georganiseerd worden door partners zoals BNP Paribas, Poseco, Ustart ULB, JDI MolenbeeK, Entreprise Europe Network en de regionale sectorale clusters

De cel Business (deel financiën) organiseert reeds verschillende jaren een stijgend aantal "pitchs blancs", situatietests die aan de ondernemers de mogelijkheid bieden om zich optimaal aan de investeerders voor te stellen. Deze cel heeft in de loop van 2017 verschillende pitchsessies georganiseerd voor het "Seeder Fund" en het netwerk "Be Angels", die zich richten tot digitale startups.

In het kader van de Brusselse Small Business Act heeft de cel Business :

 • Bij het Waalse Gewest de gebruiksrechten verworven van het Euroquity platform, dat aan de ondernemers een gemakkelijkere toegang moet bieden tot een groot aantal uiteenlopende investeerders (thans 1143), en hun meer visibiliteit moet bieden bij fondsenwerving.
 • Een structuur gecreëerd voor de toekomstige missie van Brussels kredietbemiddelaar, die erin bestaat oplossingen te vinden voor de problemen die de ondernemer ondervindt met zijn kredietverlener, als hij niet in staat is om die zelf op te lossen.
In cijfers
200 Business & Finance begeleidingen
225 legal begeleidingen
180 subsidies begeleidingen
Actieve deelname aan de werving van 11.5 Mo €

Na de aanslagen van 2016 in Brussel hebben de Brusselse ondernemers een moeilijke economische periode meegemaakt. Om hen te steunen heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschillende concrete maatregelen genomen inzake begeleiding en financiering. Zo werd in mei 2016 voor de periode van één jaar een gewestelijke begeleidingscel opgericht, die zowel particuliere als openbare spelers samenbrengt (Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden - COm, impulse.brussels, Atrium.brussels en finance.brussels/Groep SRIB)  Die cel werd gecoördineerd door impulse.brussels.

De balans na één jaar bestaan van die begeleidingscel is de volgende :
 • 267 ondernemingen hebben een beroep gedaan op de diensten van de cel voor heropleving
 • 96 bedrijven hebben gebruik gemaakt van de diensten van een coördinator
 • 52 bedrijven hebben gebruik gemaakt van de 127 specifieke begeleidingen die uitgevoerd werden in het kader van de cel
 • 24 bedrijven hebben gebruik gemaakt van een krediet voor een totaal bedrag van 1.253.000 €
De begeleidingen hebben betrekking op de volgende domeinen :
 • Zoeken naar financiering en financiële coaching
 • Marketing/Communication
 • Mystery shopping
 • Winkelinrichting
 • Verfraaiing van de etalage/Grafisme
 • Juridische hulp
 • Advies inzake stedenbouw en milieu
 • Zoeken naar subsidies
 • Boekhouding

Die cijfers tonen dat dat unieke en inderhaast opgerichte instrument efficiënt en relevant is gebleken voor de ondernemingen die door de Brusselse gebeurtenissen getroffen waren.

Highlights

Op de voorpagina

Prijs

Europese erkenning van de regionale clusters!

"ecobuild.brussels, lifetech.brussels, screen.brussels en software.brussels hebben deelgenomen aan een Europese benchmark oefening van de Clusters, en hebben de bronzen certificering ontvangen van het "Europees Secretariaat voor de analyse van de clusters".

Een erkenning van kwaliteit, van nieuwe ideeën voor de verdere expansie van de clusters, voor meer visibiliteit en opportuniteiten om belangrijke partnerschappen te sluiten met internationale organisaties. Proficiat aan de teams voor hun inzet. "

BeCircular behaalt de Eurocities Prijs in de categorie Innovatie

Bekendmakingen

Enterprise Europe Brussels, NCP Brussels & Erasmus for Young Entrepreneurs
Kijk naar de vidéo
Greentech multiactorenprojecten
Kijk naar de vidéo
Infografie NextTech: launch your tech startup in brussels
lezen

Netwerken

Getuigenissen

Success stories

De Burgers gourmets van The Huggy’s Bar worden ook in Brussel gesmaakt

The Huggy's bar, een heel populaire hamburgerketen in Wallonië heeft dit najaar twee restaurants geopend in Brussel. Het Brussels Gewest, de Stad Brussel en de gemeente Sint-Gillis hebben de handen in elkaar geslagen om deze succesvolle keten te verwelkomen.

In amper vijf jaar tijd is The Huggy’s Bar, het geesteskind van Thomas Mémurlin en Roberto Navarro, van het statuut van start-up naar het statuut van KMO opgeklommen. Het bedrijf stelt thans 200 personen te werk. Het concept van de Burger gourmet is razend populair. De 43 Burgers gourmets van The Huggy’s Bar zijn huisbereid met hoogwaardige producten, artisanale bereidingen en 100% vers puur rundvlees.

Als The Huggy’s Bar het grote publiek heeft weten te verleiden, en erin geslaagd is om zich op te werpen als meester van de Burger gourmet, is dat dankzij de kwaliteit van zijn ingrediënten. De twee vennoten laten niets aan het toeval over. "Wij bieden huisbereide producten, met Belgische en streekgebonden ingrediënten. Wij stellen onze recepten zelf samen, en ongeacht de keuzes die we maken, werken we steeds met de beste leveranciers. In dit type van restaurant primeert enkel de kwaliteit, en dat heeft ons de voorbije jaren zo succesvol gemaakt" aldus Thomas Mémurlin, mede-oprichter van The Huggy’s Bar.

Zodra werd aangekondigd dat die twee ondernemers de wil koesterden om zich in Brussel te vestigen, hebben impulse.brussels en Atrium samengewerkt om hen te begeleiden in hun stappen en om hun vestiging te vergemakkelijken. Atrium heeft de onderneming geholpen om haar eerste stappen te zetten in het Brussels Gewest door haar advies te verstrekken inzake het handelsbeleid, maar ook door deze te helpen om adequate locaties te vinden.  Parallel daarmee heeft impulse.brussels voor een goede coördinatie van het project gezorgd, door de onderneming in contact te brengen met alle betrokken instellingen: De Stad Brussel, de Gemeente Sint-Gillis, Bruxelles Formation,… De adviseurs van impulse.brussels hebben eveneens hun steentje bijdragen op het vlak van het handelsrecht, en hebben The Huggy’s Bar begeleid bij de aanvraag van de nodige vergunningen voor het openen van hun zaak.

"The Huggy’s Bar, vrucht van de mooie samenwerking tussen gewestelijke en gemeentelijke actoren, heeft zich al snel in Brussel kunnen vestigen. En dat mede dankzij de steun van de Raad voor Economische Coördinatie. De taak van deze Raad bestaat erin alle openbare economische actoren samen te brengen om concrete oplossingen voor te stellen in termen van stedenbouwkundige vergunningen, subsidies en begeleiding van de ondernemingen. En vergeten we ook de steun niet van Atrium en de geslaagde deelname van "Opensoon". Actiris heeft trouwens twee job-days georganiseerd om de onderneming te helpen bij haar rekrutering, en op termijn zullen zo'n 30 banen gecreëerd worden door The Huggy’s Bar in Brussel " voegt Didier Gosuin, Brussels Minister voor Economie, daaraan toe.

SHAYP, een mooi voorbeeld van transversaliteit binnen de cel Business

De start-up Shayp werd opgericht in 2017, in aansluiting op zijn deelname aan editie 2016 van het versnellingsprogramma Greenlab, onder leiding van impulse.brussels.

Shayp biedt een innovatieve en technologische oplossing voor de monitoring van het waterverbruik en meer bepaald het risico op lekken. Concreet houdt deze oplossing, die nauw aansluit bij de IoT (Internet of things) en de AI (Artificial Intelligence), in, dat een toestel aan de infrastructuur van een gebouw wordt gekoppeld, en dat de verzamelde gegevens opgevolgd, geanalyseerd en geïnterpreteerd worden. Deze oplossing richt zich zowel tot particulieren als tot bedrijven.

In 2017 werden de laatste belangrijke onderdelen van dit product verfijnd, werden potentiële partners benaderd voor de commerciële ontwikkeling, en werden de eerste contacten gelegd bij de verschillende financiële gesprekspartners om het project te financieren.

De cel business van impulse.brussels heeft Shayp geholpen bij de verschillende stappen en beslissingen, samen met de cluster Circulaire Economie van impulse.brussels. In de praktijk heeft Kris Thesin (legal advisor) de onderneming geholpen bij het herlezen, analyseren en bespreken van de contracten tijdens de onderhandelingen met bepaalde partners, is Rodolphe d’Udekem d’Acoz (business & finance advisor) tussenbeide gekomen voor het leggen van de contacten met bepaalde investeerders, voor de optimalisering van de pitch investeerder en voor de onderhandelingen met de investeerders (met name het Sense Fonds en Be Angels netwerk) en heeft David Azaerts (subsidy Advisor), tot slot, Shayp geadviseerd op het vlak van de overheidssteun voor het vervolg van het project, te beginnen bij het prototyping van een nieuw apparaat.

De perspectieven voor 2018 hebben betrekking op de voltooiing van de financieringsronde, de echte commerciële lancering van het project, de uitbreiding van het team en de verdere ontwikkeling van de partnerschappen met de tussentijdse "decision makers".

Fransmanwijk

Voor
Na

Geslaagde samenwerking met Atrium en de cel Stedenbouw en Milieu voor de Fransmanwijk De cel Stedenbouw en Milieu en Atrium hebben samen verschillende stedenbouwkundige aanvragen voorbereid voor winkeletalages in het kader van het wijkcontract Fransman en in samenspraak met de Stad Brussel. De vergunningen werden zonder vertraging afgeleverd.

Getuigenissen

Wat ze over
ons vertellen

Enquête van de clusters 2017

89%van de leden van de Clusters menen dat de begeleiding die ze in 2017 ontvingen, nuttig was

96%van de leden van de Clusters die hebben deelgenomen aan de evenementen, menen dat die nuttig waren

Tevredenheidsenquête 2017

92%van de ondervraagde klanten zeggen tevreden te zijn over de snelle reactie van onze diensten

86%van de ondernemers menen dat onze diensten nuttig zijn

78%van de ondernemers menen  dat impulse.brussels de indiening van een aanvraag bij een overheidsinstelling of een private instelling heeft vergemakkelijkt

87%van de ondernemers menen dat ze tijd hebben bespaard dankzij onze diensten

94%van de gebruikers bevelen onze diensten aan

Synergie

Together,
we are stronger

impulse.brussels + Atrium = Micro Marché, Micro Factory & Kantine du Canal

In januari 2017 heeft Le MicroMarché zijn deuren geopend in het Recy-K gebouw in Anderlecht, langsheen het kanaal. Dit ambitieuze concept, dat bestaat uit een FabLab (MicroFactory), een gemeenschap van start-ups (MicroMarché) en een kantine (La Kantine du Canal), is de vrucht van een nauwe samenwerking tussen impulse.brussels en Atrium.Brussels.

impulse.brussels heeft zich vanaf 2015 ingezet om de projectdragers in te lichten over de na te komen verplichtingen inzake stedenbouw, milieu, het vennootschapsrecht en het handelsrecht.

In zijn hoedanigheid van Gewestelijk Handelsagentschap werd Atrium op zijn beurt aangezocht omwille van zijn relaties met diverse actoren van de Brusselse handel en zijn terreinkennis. Na zijn expertise te hebben aangewend voor de keuze van de locatie heeft het Agentschap de projectdragers in contact gebracht met de Gemeente, en er aldus voor gezorgd dat verschillende vergunningen aanzienlijk sneller werden afgeleverd.

impulse.brussels + Brussels Invest & Export = het Mobile World Congress

Brusselse ondernemers klaar voor deelname aan de grote internationale beurzen Het Mobile World Congress (MWC) is de grootste vakbeurs voor de industrie van de mobiele telefonie. Van maandag 26 februari tot donderdag 1 maart stellen de wereldleiders maar ook de start-ups hun nieuwigheden en producten voor. Het Brussels Gewest is elk jaar aanwezig op het Belgische paviljoen van het MWC, en verwelkomt er de exposerende Brusselse ondernemingen. Dit jaar werd een voorbereidend seminar georganiseerd door impulse.brussels (teams van NextTech en Enterprise Europe Brussels), Brussels Invest & Export, om de nieuwe Brusselse deelnemers de beste commerciële ervaring te bezorgen.

Het Team

Menselijke
hulpbronnen

88Aantal personen

233Aantal Allô Hallo exemplaren, interne newsletter

Leeftijdspiramide mannen/vrouwen

In cijfers

Budget

346.000€
Sensibilisering voor het ondernemerschap
1.073.000€
Algemene informatie en oriëntatie
2.308.000€
Stimulering van de groei van de sectorale innovatieve en/of prioritaire projecten
2.013.000€
Gespecialiseerde begeleiding
2.636.000€
Ondersteuning van de organisatie

In cijfers

Jaarrekening